CZ | EN

Vyjádření k článku a televizní reportáži k provozu Purum s.r.o.

  • Domů
  • Média
  • Vyjádření k článku a televizní reportáži k provozu Purum s.r.o.

Vyjádření k článku a televizní reportáži k provozu Purum s.r.o.

2. 6. 2020

Vyjádření k článku a televizní reportáži k provozu Purum s.r.o. Hradec Králové

Společnost Purum s.r.o., Národní 961/25, 110 00 Praha 1, IČO 62414402 (dále jen „provozovatel“) je provozovatelem čistírny zaolejovaných odpadních vod a odpadů Hacar v Hradci Králové. V čistírně zaolejovaných odpadních vod a kapalných odpadů Hacar v Hradci Králové jsou v souladu se schváleným a platným integrovaným povolením zpracovávané kapalné odpady  a odpadní vody, které jsou znečištěny ropnými produkty (tzn. odpady z mycích linek automobilů, zaolejované vody ze strojíren, úkapové vody z čerpacích stanic PHM apod.). Vše, co se do zařízení přijímá je povoleno integrovaným povolením a řádně a pravidelně podle provozního řádu kontrolováno akreditovanými laboratořemi.  

Tvrzení, že se společností Purum na čistírně odpadních vod a odpadů Hacar bylo zahájeno správní řízení je nepravdivé. Do dnešního dne nebylo se společností Purum, jako provozovatelem čistírny odpadních vod Hacar, zahájeno žádné správní řízení za porušení v rámci integrovaného povolení.

Prohlášení pana Martina Hanouska, náměstka primátora Hradce Králové, že ze zařízení čistírna odpadních vod a odpadů Hacar byly a jsou odváženy nebezpečné odpady, je zcela nepravdivé a účelové. Ze zařízení jsou odváženy pouze vyčištěné odpadní vody na biologickou čistírnu odpadních vod VAK v Pardubicích, dále pak kaly vzniklé při čištění odpadních vod a jednou za tři měsíce se ze zařízení odváží cisterna se separovaným olejem k jeho energetickému využití. Vše plně v souladu s platným Provozním řádem a na k tomu určená konečná zpracovatelská zařízení.  

Dalším nepravdivým výrokem je, že na zařízení zpracováváme toxické a výbušné odpady, přičemž tímto způsobem je srovnáván provoz čistírny odpadních vod a odpadů Hacar (deemulgační stanice) s provozem zařízení Lužice v Libereckém kraji, přičemž ani toto zařízení není zařízením pro zpracování takových odpadů, a i v tomto případě se jedná o účelovou dezinformaci. Zařízení Lužice je zcela odlišné zařízení, sloužící k úpravě odpadů, ve kterém se přijaté odpady stabilizují vápenno-cementovou metodou a neutralizací a nelze ho vůbec přirovnávat k zařízení čistírny zaolejovaných odpadních vod a odpadů Hacar, kde se provádí deemulgační procesy, tedy odstraňuje především olejová fáze ze zaolejovaných odpadů. Tuto informaci lze považovat za poplašnou zprávu vzhledem k souvislostem, které byly v reportáži prezentovány a které navozovaly dojem nebezpečnosti celého zařízení. Provoz zařízení Hacar je zásadně bezpečný, zařízení je provozováno v souladu s provozním řádem a pod dozorem příslušných orgánů veřejné správy na úseku ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Vzhledem k faktu, že se jedná o zařízení, které je zaměřeno na všední - obecné typy odpadů, které produkují další provozy, podniky, ale i jedinci, lze naopak zařízení považovat za velmi potřebné, neboť vzniklé opady je nezbytně nutné někde ekologicky odstraňovat.  

Současně zdůrazňujeme, že záběry prezentované v televizi nebyly pořízeny dne 29. 5. 2020, protože kromě zabezpečené plochy v areálu Hacar nejsou a nebyly umístěny IBC kontejnery, ani sudy tak, jak byly tyto obaly v reportáži ukázány. Jedná se přitom o cílené a nepravdivé očerňování dobré pověsti společnosti Purum, která se dlouhodobě (25 let) zabývá odpadovým hospodářstvím a má s touto činností bohaté zkušenosti. Pokud by skutečně byly použity obrazové záběry pořízené dne 29. 5. 2020, bylo by zcela jasně patrné, že v zařízení je vše v souladu s provozním řádem a Integrovaným povolením a je pořádek a uklizeno. Takové zjištění by však zjevně neprospělo veřejné prezentaci pana náměstka Hanouska a politickým cílům jeho nepravdivých tvrzení.
 
Tvrzení, že společnost Purum měla mít studii vlivu na životní prostředí je také účelově vyřčená. Požadavek na zjišťovací řízení byl vydán Krajským úřadem na základě naší žádosti o změnu Integrovaného povolení a má by být předložen až v září 2020.

Stejně tak prohlášení pana Raka o tom, že pokud se potkají některé z odpadů, může dojít k tvorbě tepla, ohně, toxických plynů či explozi, jsou zcela účelová a mají jen vyvolat atmosféru strachu. Nutno podotknout, že jedním ze zařízení, kde se s obdobnými ropnými produkty nakládá, a tudíž může hypoteticky dojít k uvolnění plynů či explozi, jsou např. i čerpací stanice pohonných hmot, kterých jsou po republice stovky a nikdo takto nespekuluje, že by mohlo dojít k tvorbě tepla, ohně, plynů či explozi. Na zařízení čistírny odpadních vod a odpadů Hacar nedochází k přijímání odpadů, které by mohly takto reagovat a jednotlivé odpady se mezi sebou nemísí. Zmiňovaná rizika jsou tedy pouze hypotetická, účelově strašící veřejnost a jsou zcela jasně adresována v provozním řádu zařízení Hacar, který společnost Purum dodržuje.

Tvrzení, že se zařízení nachází v záplavovém území je sice pravdivé, ale tento fakt byl znám už v rámci povolovacího řízení provozu tohoto zařízení, a bez ohledu na tuto skutečnost, bylo společnosti vydáno Integrované povolení, neboť se nejedná o zvýšené rizikové pásmo. 

Zásadně pak není pravdou, že by společnost nechtěla vpustit reportéry ČT na své zařízení z důvodu, že by cokoliv chtěla tajit. Pouze se nám nelíbí, již opakovaný přístup reportérů, kteří bez souhlasu vstupují do našeho zařízení a záměrně znovu a znovu překrucují fakta. Na závěr musím pouze s lítostí zkonstatovat, že toto očerňování jména společnosti Purum je zcela účelově založené a uváděné skutečnosti v médiích nejsou založeny na pravdě.

Daniel Kraft 
jednatel společnosti Purum s.r.o.Areál čistírny odpadních vod a odpadů Hacar v Hradci Králové, květen 2020 
                                                       

   

Kontakt

Daniel Kraft
Jednatel společnosti

E-mail: kraft@purum.cz