CZ | EN

Vyjádření k článku a televizní reportáži ČT24 k zařízení Purum v Hradci Králové

  • Domů
  • Média
  • Vyjádření k článku a televizní reportáži ČT24 k zařízení Purum v Hradci Králové

Vyjádření k článku a televizní reportáži ČT24 k zařízení Purum v Hradci Králové

16. 12. 2019

Vyjádření k článku a televizní reportáži ČT24 k zařízení Purum s.r.o. v Hradci Králové

Společnost Purum s.r.o. se sídlem Národní 962/25, Praha 1, IČO 62414402 (dále jen „provozovatel“) je vlastníkem a provozovatelem biologické čistírny odpadních vod mrazíren v Březhradě, a čistírny zaolejovaných odpadních vod a odpadů v areálu Hacar v Hradci Králové.

Na biologické čistírně Březhrad se vždy zpracovávaly pouze a výhradně odpadní vody z mrazíren a potravinářských provozů společnosti EUROICE s.r.o., odpadní vody a odpady kategorie ostatní, tzn. bez nebezpečných látek. Chceme důrazně protestovat proti nařčení, že se z čistírny v Březhradě ztratilo 1220 m3 vyčištěné odpadní vody bez dokumentace. To je lživé a ničím nepodložené obvinění, pro které nejsou žádné důkazy, a to z toho důvodu, že k žádné takové události nedošlo. Vyčištěné odpadní vody, které splňují všechny sledované, a tedy relevantní ukazatele dle integrovaného povolení, byly využity v souladu s platnou legislativou. Společnost Purum s.r.o. dále podala podnět, v němž žádá prověření postupu ČIŽP pro důvodné podezření z podjatosti tohoto státního orgánu. O podnětu nebylo dosud rozhodnuto.

Proti zveřejněným dehonestujícím informacím je velice těžká, ne-li nemožná obrana, proto nám nezbývá než opakovat, že u nás nikdy nedocházelo k ohrožení životního prostřední vypouštěním vyčištěných odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody z našeho zařízení, které byly vypuštěny do kanalizace, vždy splňovaly koncentrační i bilanční limity pro vypouštění do povrchové vodoteče (do řeky Labe). Jedná se limity, jež byly a stále jsou stanoveny vodoprávním orgánem. Jediným diskutovaným problémem bylo, a ještě v současné době je, otázka dostatečné těsnosti a s tím související technický stav výpustní kanalizace z čistírny do řeky. Tato otázka není dosud definitivně zhodnotitelná přesto, že v posledních letech prošla kanalizace nákladnými opravami realizovanými na náklad společnosti Purum s.r.o.

Dále je nutné aktuálně uvést, že společnosti Purum dne 26. 8. 2019 pozastavila provoz čistírny odpadních vod v Březhradě sama z vlastní vůle, a nikoliv na příkaz správních orgánů, jako bylo v reportážích prezentováno. Spor s ČIŽP o zastavení provozu z listopadu 2019 je v současné době řešen právní cestou.

V čistírně zaolejovaných odpadních vod a kapalných odpadů v areálu Hacar v Hradci Králové jsou v souladu s platným integrovaným povolením zpracovávané kapalné odpady a odpadní vody, které jsou znečištěny ropnými produkty (tzn. odpady z mycích linek automobilů, zaolejované vody ze strojíren, úkapové vody z čerpacích stanic pohonných hmot apod.). Všechny zmíněné látky, které jsou do zařízení přijímány, jsou povoleny integrovaným povolením a řádné kontrolovány akreditovanými laboratořemi.

Tvrzení ředitele ČIŽP, Ing. Lukáše Trávníčka, že se společností Purum s.r.o. na čistírně odpadních vod a odpadů v areálu Hacar bylo zahájeno správní řízení je vyloženě nepravdivé. Do dnešního dne nebylo se společností Purum s.r.o. zahájeno žádné správní řízení za porušení v rámci integrovaného povolení.

Je zcela nevhodné prohlášení Martina Hanouska, náměstka primátora Hradce Králové, že odpady ze zařízení čistírny odpadních vod a odpadů v areálu Hacar, byly převáženy do zařízení Lužice a že by tyto odpady mohly způsobit výbuch. Zařízení Lužice je zcela technologicky odlišné zařízení na úpravnu odpadů, kde se odpady stabilizují vápenno-cementovou metodou a neutralizací, a nelze ho vůbec přirovnávat k zařízení čistírny zaolejovaných odpadních vod a odpadů v areálu Hacar, kde se provádí deemulgační procesy a odstraňuje se pouze olejová fáze ze zaolejovaných odpadů. Tuto fabulaci můžeme bez nadsázky považovat za vědomou dezinformaci mající za charakter šíření poplašných zpráv. Rozhodně však je způsobilá vyvolat neobjektivní a negativní názor na činnost naší společnosti.

Provozovatel musí rovněž zásadně odmítnout tvrzení pana Igora Raka, zástupce radnice, že se společnost Purum s.r.o. podílela na zápachu blízké veřejné kanalizace v sousední Nerudově ulici, kde se dlouhodobě a pravidelně vyskytovaly mj. těkavé organické látky (sirovodík), které svými výpary obtěžovaly a ohrožovaly místní obyvatele. Tato obvinění jsou pouze účelově využita pro zviditelnění se v médiích a rovněž se nezakládají na pravdě. Uváděné skutečnosti byly řešeny také Policií ČR se sídlem v Hradci Králové i ČIŽP a nikdy nebyla prokázána souvislost se zařízením „Čistírna odpadních vod a odpadů Hacar“. Jako nezvratný důkaz žádejte vysvětlení zápachu i po zaslepení vypouštění ze zařízení čistírny odpadních vod a odpadů Hacar, na který si občasné stěžovali.

Na závěr musím pouze s lítostí konstatovat, že toto očerňování jména společnosti Purum s.r.o. považuji zcela účelově založené a uváděné skutečnosti v médiích nejsou založeny na pravdě tak, aby byla zaručena objektivita sdělovaných informací.

Za Purum s.r.o. 
Daniel Kraft, jednatel společnosti 

Přílohy:
Vyjádření k článku a televizní reportáži ČT24


   

Kontakt

Daniel Kraft
Jednatel společnosti

E-mail: kraft@purum.cz