CZ | EN

Ekologické odstranění nelegální skládky

Ekologické odstranění nelegální skládky

18. 12. 2019

V říjnu 2019 bylo v obci Budčeves na Jičínsku nalezeno 49 000 litrů neznámých látek, nezabezpečených proti úniku, které byly posléze identifikovány, jako nebezpečné. Komplexní sanační opatření krajně naléhavé situace, která mohla ohrozit jakost povrchových a podzemních vod, zajistily specializované společnosti AQUATEST a Purum.

Plastové kontejnery s chemikáliemi byly umístěny na travnatém soukromém pozemku ve vzdálenosti přibližně 160 metrů od zdroje pitné vody obce Budčeves, nezabezpečené proti úniku a v poměrně špatném stavu. Odebrané vzorky v rámci šetření prokázaly obsah nebezpečné chemické látky, pravděpodobně kyseliny sírové. O bezprostřední průzkum a nápravná opatření k odstranění nelegální skládky chemikálií v Budčevsi se postaraly společnosti AQUATEST a Purum, členové skupiny PURUM GROUP. Společnost Purum zajistila havarijní stav kontejnerů s nebezpečnými látkami, transport odpadů v režimu ADR a následné ekologické odstranění nebezpečných látek na svých zařízeních.

Celkem 49 barelů s obsahem neznámých chemikálií, bylo nalezeno v obci Budčeves na Jičínsku »

Odstranění nelegální skládky očima odborníků

Akreditovaný rozbor laboratoře společnosti AQUATEST prokázal obsah vysoce koncentrované kyseliny sírové s obsahem kalů z barev, pravděpodobně používaných v technologiích povrchových úprav a odlakování kovů. Tomu nasvědčoval také vysoký obsah hliníku a barvy v analyzovaných vzorcích. Na základě laboratorní analýzy provedli odborníci společnosti Purum zabezpečení kontejnerů s nebezpečným obsahem a zajistili jejich převoz na koncová zařízení v rekordním čase pouhých dvou dní z důvodu velmi špatného stavu kontejnerů. Na koncových zařízeních společnosti Purum byly technologiemi chemické neutralizace a vápenocementové stabilizace transformovány nebezpečné vlastnosti látek obsažených v kontejnerech na odpad, který již není nebezpečný. Obaly po nebezpečných látkách byly specialisty společnosti Purum komplexně dekontaminovány a došlo k oddělení kovové konstrukce a plastové nádrže a jejich následné recyklaci.  Z důvodu rizika možné kontaminace podzemních vod byl proveden monitoring travnaté plochy a rozbory vody jak v nejbližších studních, tak blízkého vodního zdroje pro celou obec Budčeves. Výsledky akreditovaných rozborů nepotvrdily kontaminaci vod a žádné chemikálie neunikly do půdy ani do okolí skládky.

_ _ _

Skupina PURUM GROUP, jejíž součástí jsou společnosti AQUATEST a Purum, má značné zkušenosti s obdobnými zakázkami, mezi které patří například sanace bývalé olejny v Lovosicích, odstranění ekologické zátěže Lagun Ostramo či kontaminovaných zemin v lokalitě Dolní nádraží Karlovy Vary, nelegálního skladu odpadů ve Starém Městě, odstranění kovové rtuti pro Spolek pro chemickou a hutní výrobu, nebo sanace nádrže s mazutem pro FCC Česká republika. Pro nápravu ekologických havárií a starých ekologických zátěží skupina disponuje veškerou potřebou techniku pro svoz odpadů, včetně nebezpečných, rozsáhlým zázemím pro jejich zpracování a provozuje deemulgační, neutralizační a solidifikační stanice, sklady pro uložení odpadů a zařízení pro energetické využití odpadů.